Ana sayfa Sonsam Hakkımızda

Hakkımızda

Vizyon ve Misyon

Araştırma Merkezinin amacı, Bilgi çağı ve Küresel savaşların yaşandığı günümüzde, Dünya ve Türkiye’de gerçekleşen politik, ekonomik, sosyal, kültürel ve askeri süreçleri incelemek raporlar ve analizler yaparak Türkiye’nin ihtiyaçları doğrultusunda stratejik çalışmalar yapmaktır.

Sonsam Dünya’yı anlamayı ve Türkiye’nin milli menfaatlerini, kültürünü ve Tarihi misyonunu savunurken, eş zamanlı olarak Milliyetçi Türkiye’nin öngörülerini özümseyerek gerekli çalışmaları yapacaktır. Milli hedefler ancak, milli gücün doğru ve tam olarak bilinmesi sonucu, doğru ve geleceğe yönelik olarak tayin ve tespit edilmektedir.

SONSAM, çağdaş teknolojileri ve bilimsel yöntemleri kullanarak dünden bugüne ülkemizin bilim, düşünce, sanat ve uygarlık alanındaki birikim ve katkılarını araştırıp incelemeyi, başta milliyetçi öğrenciler olmak üzere, Türkiye’deki öğrencilere, ilgili kişi ve kurumlara tanıtmayı amaçlamaktadır. Bu maksatla çalışmalarını daha çok aşağıdaki alanlara yönlendirmiştir:

         Strateji Düşünce konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde, paneller, sempozyumlar, seminerler düzenleyerek ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ortak çalışmalar yapıp araştırma projeleri hazırlamak

  • Türk Dünyası ve Türk uygarlık tarihi ile ilgili değişik dillerde yayınlanan kitaplar, bilgi, belge, resim, belgesel dizi ve filmleri içeren bir kütüphane ve arşiv oluşturmak,
  • Türk Dünyasında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla stratejik araştırmaları yapan merkezler ile bağlantılar kurarak bilgi, tecrübe, bilim adamı ve öğrenci değişimi gerçekleştirmek…
  • Uluslararası araştırma ve çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşlarıyla ortak programlar yapıp toplantılar düzenlemek
  • Ulusal ve uluslararası kültür kuruluşlarının özenle yaptıkları programları incelemek ve arşivlemek.

Modern ve klasik kültüre dair kaynak eserlerin dilimize kazandırılması için plan ve projeler hazırlamak. Yapılmış olan araştırma ve incelemeleri yayınlamak.

Türkiye’nin milli güvenliğini etkileyen küresel, bölgesel ve ulusal gelişmeleri izlemek, incelemek, değerlendirmek ve sonuçlarını ilgili kurum, makam ve kişilerle paylaşmak maksadıyla, bilimsel araştırma ve toplantılar yapmak, ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliğinde bulunmak, değerlendirmek, görüş ve önerileri ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşmak.